6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU OPERATÖR DOKTOR ALİ ÜÇKAN İNTERNET SİTESİ İÇİN AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı
Operatör Doktor Ali Üçkan olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Doktor Ali Üçkan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz”i de kapsamaktadır.
Veri Sorumlusu
Şirket Unvanı: Doktor Ali Üçkan: “Park Yaşam Ofisler 32B, 6523 Sok. 32B No: 110, Kat 1 D: 110, 35550 Karşıyaka/İzmir ” (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Doktor” olarak anılacaktır.)
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Doktorun bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Doktor ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
İşlenen “Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “ç, e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Kişisel veriler hastalarımızdan veya gerekli hallerde hastalarımızın yasal temsilcilerinden; sağladığımız hizmet öncesi veya süreci esnasında danışanlarımızdan ve sunduğumuz hizmet kapsamında ulusal sağlık sistemi vasıtasıyla ilgili kişilere ait veri elde etmekteyiz. Söz konusu veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak titizlikle kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; internet sitesi, anket, sosyal sorumluluk gibi sosyal medya uygulamaları dahil tüm mecralar ile sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, danışma hattı, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:
Kimlik Verisi: Kimlik/pasaport/ehliyet suretiniz vasıtasıyla adınız, soyadınız T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz; sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
İletişim Verisi: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup, internet sitesi üzerinden doldurulan iletişim formları veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri).
Toplanan kişisel verileriniz;
• Sözleşme ilişkisi gereği doğan sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etmek, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etmek,
• İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşmak,
• Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
• Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi,
• Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri almak,
• Muayenehanenin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,
• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilmek,
• Sunulan hizmetlerimiz karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi,
• Kimliğinizin doğrulanması,
• Sağlık hizmetlerimize yönelik her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilmek,
• Hasta memnuniyetin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin geliştirilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirmek,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• Pazarlama, Medya ve İletişim, danışma hattı tarafından bilgi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, kamuyu bilgilendirici uygulamaların yapılması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikayetlerin takibi
Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,
Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,
Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız,
Özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar,
Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz,
Danışmanlar,
İş ortakları,
Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlara
KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.
Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Doktormız ve Doktormıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Doktor uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir:
İlgili kişinin Haklarını
6698 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak amacıyla, kimlik bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınızı belirten “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre hazırlanmış yazılı başvurunuzu Op. Dr. Ali Üçkan’ın Park Yaşam Ofisler 32B, 6523 Sok. 32B No: 110, Kat 1 D: 110, 35550 Karşıyaka/İzmir adresine yazılı olarak veya info@aliuckan.com e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Kişisel veri Başvuru Yanıt Prosedüründe yapılmıştır.